Mono­dram Macie­ja Wilew­skie­go „Abo­nent chwi­lo­wo dostępny”

Auto­ra­mi tek­stu mono­dra­mu jest Karo­li­na Szym­czyk-Maj­chrzak – reży­ser, scenarzystka,autorka sce­na­riu­szy fil­mo­wych („Roz­mo­wy nocą”, „Na dobre i na złe”) oraz Michał Grzy­bow­ski ‑piszą­cy dla pan­te­onu pol­skich kaba­re­tów. Spek­takl wyre­ży­se­ro­wał Maciej Wilewski.
Boha­ter jest przed­sta­wi­cie­lem „typo­we­go pola­ka, z któ­re­go lubi­my się śmiać”. Kocha swo­ją rodzi­nę, dys­ko­te­ki, ale nade wszyst­ko spo­tka­nia z kolegami.
Nie­co ego­cen­trycz­ny ‚uza­leż­nio­ny od tele­fo­nu komór­ko­we­go i tera­pii, jed­nak zawsze zrelaksowany!
Nie ma sytu­acji, w któ­rej by nie ode­brał tele­fo­nu. Dzię­ki zbie­go­wi oko­licz­no­ści tra­fia na tera­pię uza­leż­nień, któ­ra koń­czy się w zaska­ku­ją­cy spo­sób zarów­no dla boha­te­ra, jak i psychologa.

14.03.2018 (śro­da) godz.19.00
sala wido­wi­sko­wa Zespo­łu Szkół Nr 1 w Alek­san­dro­wie Ł. ul. Waryń­skie­go 22/26
wej­ściów­ki po 10 zł- dostęp­ne w biblio­te­ce (pl. Kościuszki12)