Akor­de­on dla wszyst­kich” kon­cert sek­ste­tu akor­de­ono­we­go Old Stars
18.10.2018 r. sala kon­cer­to­wa restau­ra­cji „Kamie­ni­ca 6” pl. Kościusz­ki 6
wej­ściów­ki po 10 zł do kupie­nia w biblio­te­ce. Licz­ba miejsc ograniczona!
Trze­ci kon­cert pro­jek­tu „Jesień peł­na muzy­ki” dedy­ku­je­my miło­śni­kom akor­de­onu, a tak­że tym, któ­rzy chcą poznać ten nie­zwy­kły instru­ment. Wysta­pi sek­stet akor­de­ono­wy ze Zgie­rza Old Stars. Zespół gra muzy­kę kla­sycz­ną i roz­ryw­ko­wą, jest lau­re­atem wie­lu nagród w kon­kur­sach muzycz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. 18 paź­dzier­ni­ka 2018 wystąpią:Michał Zawi­sza, Michał Sikor­ski, Prze­my­sław Jan­kow­ski, Damian Jawor­ski, Mar­cin Pio­trow­ski i Sła­wo­mir Stop­czyk (dyrek­tor arty­stycz­ny). Zagra­ja utwo­ry kla­sycz­ne, mię­dzy inny­mi: Bacha, Vival­die­go, Cha­cza­tu­ria­na czy Cho­pi­na, ale rów­nież: tan­ga Piaz­zo­li, czar­da­sza Mon­tie­go czy melo­die francuskie.

Wyda­rze­nia Jesie­ni peł­nej muzy­ki współ­fi­nan­so­wa­ne są ze środ­ków Gmi­ny Alek­san­drów Łódzki