Pierw­sze wyda­rze­nie „Poczuj teatr”

Bez­płat­ne aktor­skie warsz­ta­ty z impro­wi­za­cji teatral­nej 03.03,2018 r.
Masz ocho­tę zro­bić coś odświe­ża­ją­ce­go i speł­nić skry­wa­ne do tej pory marze­nia o scenie?
A może po pro­stu chciał­byś pogim­na­sty­ko­wać gło­wę i poka­zać że cyfer­ki w metry­ce nie mają znaczenia?
Pozwól, żeby Impro popra­wi­ło ci nastrój, dało pozy­tyw­ną ener­gię do dzia­ła­nia, odprę­ży­ło, a wszyst­ko to poprzez dobrą zaba­wę w gru­pie z
olbrzy­mią daw­ką śmie­chu. Bo prze­cież ŚMIECH TO ZDROWIE!
Efek­tem warsz­ta­tów będzie m.in.:

  • radość i satys­fak­cja z tworzenia,
  • wyzwo­le­nie pozy­tyw­nej energii,
  • roz­wi­nię­cie kre­atyw­no­ści, intu­icji i umie­jęt­no­ści koncentracji,
  • spon­ta­nicz­ność i naturalność,
  • pozna­wa­nie wła­snych gra­nic oraz wyj­ście poza stre­fę bez­pie­czeń­stwa i schematy,
  • otwar­tość na zmia­ny i nowe wyzwa­nia poprzez umie­jęt­ność ela­stycz­ne­go działania
    prze­ła­ma­nie nieśmiałości,
  • uświa­da­mia­nie wła­snej war­to­ści oraz odna­le­zie­nie skry­wa­nych talentów

Warsz­ta­ty opie­ra­ją się na meto­dy­ce opra­co­wa­nej przez Keitha Johnstone’a oraz Vio­lę Spo­lin posze­rzo­ną o wła­sny, wypra­co­wa­ny przez
pro­wa­dzą­cych w prak­ty­ce, klucz do improwizacji.
Warsz­ta­ty popro­wa­dzi gru­pa Impro Atak!
Infor­ma­cje tel. 609 190 211