Chłop­cy sil­ni jak stal”
Wspól­ne śpie­wa­nie pio­se­nek Powsta­nia Warszawskiego
Nie­dzie­la 1 sierp­nia 2021, godz.17.00
Sie­dzi­ba „Moniusz­kow­ców” Alek­san­drów Łódzki
ul. Ogro­do­wa 10.
Bur­mistrz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zaprasza!
Doświad­cze­nia poprzed­nich spo­tkań poka­zu­ją, że ludzie chęt­nie bio­rą udział w zbio­ro­wym śpie­wa­niu powstań­czych pio­se­nek, któ­re w cza­sie wal­ki dawa­ły wal­czą­cej mło­dzie­ży poczu­cie siły i jed­no­ści. Tak jak w poprzed­nich latach będzie­my wspo­mi­nać trud­ne, wojen­ne cza­sy i poka­zy­wać, że pio­sen­ka bra­ła udział w Powsta­niu. Pio­sen­ki te mają w sobie olbrzy­mi ładu­nek emo­cjo­nal­ny. Bar­dzo dobrze odda­ją radość i entu­zjazm Powstań­ców oraz ich dumę i ból. Śpie­wa­jąc je, odda­je­my cześć boha­te­rom i udo­wad­nia­my, że nie są one odkła­da­ne do lamu­sa, a prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na pokolenie.
Pod­czas spo­tka­nia zaśpie­wa­my m.in. „Zoś­kę”, „Marsz Żoli­bo­rza”, „Chłop­cy sil­ni jak stal” i wie­le innych pio­se­nek. We wspól­nym śpie­wa­niu pomo­gą spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne śpiew­ni­ki z piosenkami.
Całość popro­wa­dzi oraz razem z nami będzie śpie­wał Michał Maj Wie­czo­rek, przy akom­pa­nia­men­cie Macie­ja Ćwiklińskiego.
Wyda­rze­nie orga­ni­zu­je Part­ner­stwo na rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go przy wspar­ciu finan­so­wym gmi­ny Alek­san­drów Łódzki.