Joga w par­ku miej­skim w nie­dzie­le 02.08. i  09.08 2015 godz.15.00

Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zapra­sza chęt­nych do aktyw­ne­go spę­dze­nia wol­ne­go cza­su. „Joga dla wszyst­kich” to świet­na alter­na­ty­wa dla kom­pu­te­ra, tele­wi­zo­ra i innych nud­nych sie­dzą­cych zajęć. Razem z Mał­go­sią Pia­sec­ką, któ­ra będzie pro­wa­dzi­ła zaję­cia, doła­du­je­cie akumulatory,zrelaksujecie się, lepiej pozna­cie wła­sne cia­ło i jego moż­li­wo­ści. Zapra­sza­my tych któ­rzy chcą ina­czej, cie­ka­wiej spę­dzać nie­dziel­ne popołudnia.

Nale­ży zabrać ze sobą koc, kari­ma­tę, pla­sti­ko­wą toreb­kę lub inny przed­miot umoż­li­wia­ją­cy sie­dze­nie na tra­wie, wygod­ny strój i obu­wie sportowe.