03.03.2018 r. 11.00–16.00 (sobo­ta)

Pod­sta­wy impro­wi­za­cji teatral­nej” bez­płat­ne warsztaty
Pro­wa­dze­nie gru­pa Impro Atak!
w czy­tel­ni Biblio­te­ki Publicz­nej im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódzkim
(zapi­sy 609 190 211)

10.03.2018 r. 10.00–17.00 (sobo­ta)

Maska codzien­na, a maska teatral­na” bez­płat­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Pro­wa­dze­nie dr Joan­na Hrk
w Teatrze Lalek Arle­kin w Łodzi (zapi­sy 609 190 211)

14.03.2018 r. godz.19.00 (śro­da)

Abo­nent chwi­lo­wo dostęp­ny” mono­dram Macie­ja Wilewskiego
sala wido­wi­sko­wa Zespo­łu Szkół Nr 1 w Alek­san­dro­wie Łódz­kim. ul. Waryń­skie­go 22/26
wej­ściów­ki 10 zł (dostęp­ne w bibliotece)

17.03.2018 r. 15.00–20.00 (sobo­ta)

Pozwól sobie dojść do gło­su” bez­płat­ne warsz­ta­ty z emi­sji gło­su. Pro­wa­dze­nie dr Agniesz­ka Greinert
w Szko­le Fil­mo­wej w Łodzi (zapi­sy 609 190 211)

23.03.2018 r. godz.19.00 (pią­tek)

Shir­ley Valen­ti­ne” mono­dram Boże­ny Krawczyńskiej
sala wido­wi­sko­wa Zespo­łu Szkół Nr 1 w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, ul. Waryń­skie­go 22/26
wej­ściów­ki 10 zł (dostęp­ne w bibliotece)

24.03.2018 r. godz.11.00–15.00 (sobo­ta)

Sce­na­riusz, inter­pre­ta­cja, insce­ni­za­cja” bez­płat­ne warsz­ta­ty aktorskie
Pro­wa­dze­nie Andrzej Czer­ny w czy­tel­ni Biblio­te­ki Publicz­nej im. Jana Machul­skie­go w Alek­san­dro­wie Łódzkim
(zapi­sy 609 190 211)

26.03.2018 r. godz.14.00 (ponie­dzia­łek)

Z Wied­nia do Las Vegas. Naj­pięk­niej­sze melo­die świa­ta od ope­ret­ki do musicalu”
kon­cert Anny Cym­mer­man i Jac­ka Malanowskiego
sala wido­wi­sko­wa MDK Alek­san­drów Łódz­ki, ul. 1 Maja 17/19
wej­ściów­ka 10 zł. Słu­cha­cze UTW w Alek­san­dro­wie Łódz­kim wstęp wolny.