„Kocham Paryż”
30.07.2021 r. (pią­tek) godz.18.30
sie­dzi­ba „Moniusz­kow­ców”, Alek­san­drów Łódzki,
ul. Ogro­do­wa 10
Bur­mistrz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go zaprasza!
Club de Paris, zespół wyko­nu­ją­cy muzy­kę cyga­nów fran­cu­skich pra­gnie dzi­siaj zapre­zen­to­wać szer­szy reper­tu­ar zwią­za­ny stric­te z Pary­żem. Mia­sto to przy­cią­ga­ło wie­lu arty­stów w szcze­gól­no­ści muzy­ków oraz kom­po­zy­to­rów, któ­rzy ocza­ro­wa­ni bogac­twem kul­tu­ro­wym  sto­li­cy Fran­cji two­rzy­li wspa­nia­łe dzieła.
Na dzi­siej­szym kon­cer­cie usły­szy­cie Pań­stwo utwo­ry m.in. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, Asto­ra Piaz­zol­li, Dymi­tra Szo­sta­ko­wi­cza, stan­dar­dy muzy­ki gyp­sy jaz­zo­wej oraz muzy­kę, któ­rą co wie­czór usły­szeć było moż­na w pary­skich kabaretach.
Zespół zagra w składzie:
Gabrie­la Tesar­ska ‑skrzyp­ce
Michał Mro­ziń­ski ‑akor­de­on
Michał Waich- kontrabas