Part­ner­stwo na Rzecz Alek­san­dro­wa Łódz­kie­go  zapra­sza miło­śni­ków muzy­ki na kolej­ny let­ni kon­cert w Par­ku Miejskim

26 lip­ca 2015 o godz.16.00 zagra naj­lep­sza w woje­wódz­twie łódz­kim orkie­stra dęta OSP z Alek­san­dro­wa Łódzkiego.

Zapra­sza­my na nie­zwy­kłą podróż muzycz­ną po całym świe­cie. Orkie­stra zagra swin­gi, prze­bo­je muzy­ki roz­ryw­ko­wej, musicalowej,klasycznej, stan­dar­dy jaz­zo­we oraz inne sło­necz­ne, waka­cyj­ne melodie.

Alek­san­drow­ska Orkie­stra dęta OSP ma za sobą ponad stu­let­nia tra­dy­cję. Zało­żo­na w 1909 roku przez dru­ha Bole­sła­wa Zwierz­chow­skie­go dzia­ła bez prze­rwy do dnia dzi­siej­sze­go. Jej gra towa­rzy­szy wszyst­kim waż­nym uro­czy­sto­ściom gmin­nym zarów­no patrio­tycz­nym jak i kościel­nym. Orkie­stra zawsze gro­ma­dzi­ła wokół sie­bie wspa­nia­łych muzy­ków. Klar­ne­ci­sta Wło­dek  grał kie­dyś w orkie­strze dętej na dwo­rze car­skim! Jak było kino nie­me w Alek­san­dro­wie przy­gry­wa­ła pod­czas sean­sów. Jed­nym z bar­dziej zasłu­żo­nych kapel­mi­strzów orkie­stry był mło­dy i ambit­ny dyry­gent Marek Tyr­ka , któ­ry opra­co­wał reper­tu­ar orkie­stry wyko­rzy­sty­wa­ny do dzi­siaj. Poza umi­la­niem i uświet­nia­niem życia naszej spo­łecz­no­ści orkie­stra bie­rze, z dużym powo­dze­niem,  udział w róż­ne­go rodza­ju prze­glą­dach i kon­kur­sach. Zdo­by­li Grand Prix w Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Orkiestr Dętych , nagro­dę Mini­stra Kul­tu­ry i Sztu­ki i wie­le innych wyróż­nień. W tym roku po raz kolej­ny zosta­li lau­re­ata­mi Zło­tej liry województwa.

Obec­nie zespo­łem kie­ru­je mgr Gabrie­la Krawczyńska-Tesarska.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Alek­san­drów Łódz­ki, pod patro­na­tem Bur­mi­strza Jac­ka Lipińskiego.