19.07.2015 nie­dzie­la  godz.16.00

W tanecz­nych ryt­mach „cha cha” Pani Bar­ba­ra  zaśpie­wa nie­za­po­mnia­ne pio­sen­ki lat 50. 60

Będą „Parasolki”,„Karuzela”, „O mnie się nie martw” „Rudy rydz” i inne prze­bo­je, któ­re zabio­rą słu­cha­czy do daw­nych lat i wspo­mnień, pozwo­lą ode­rwać się od codzienności.

Bar­ba­ra Twar­dosz-Droź­dziń­ska pocho­dzi z daw­nych pol­skich kre­sów wschod­nich, jest absol­went­ką Aka­de­mii Muzycz­nej w Miń­sku w kla­sie for­te­pia­nu i jed­ną z naj­lep­szych w Pol­sce wyko­naw­czyń reper­tu­aru rosyj­skie­go, bia­ło­ru­skie­go i ukraińskiego.

Dys­po­nu­je wspa­nia­łym, ponad­dwu­ok­ta­wo­wym gło­sem, pozwa­la­ją­cym jej śpie­wać trud­ny i róż­no­rod­ny reper­tu­ar. Pio­sen­kar­ka ma w dorob­ku bra­wu­ro­we wyko­na­nia muzy­ki rozrywkowej.