Shir­ley Valen­ti­ne, spek­takl Wil­le­go Rusel­la, opo­wieść o kobie­cie z dłu­go­let­nim sta­żem mał­żeń­skim,   któ­ra  kie­dyś mia­ła  marze­nia / chcia­ła  zostać  stewardesą/  od lat wie­dzie  życie kury domo­wej. Wspo­mi­na przy­go­to­wu­jąc obiad i popi­ja­jąc wino.  Nie ma jed­nak dość odwa­gi, by  zacząć  reali­zo­wać swo­je  daw­ne  marzenia.
Aż pew­ne­go dnia.…przeistacza się w peł­ną życia i ener­gii kobie­tę , odnaj­du­je w sobie odwa­gę by zre­ali­zo­wać swo­je pla­ny.”Shir­ley Valen­ti­ne” to słod­ko-gorz­ki dowód, że nigdy nie jest za póź­no na to, żeby przy­naj­mniej pró­bo­wać odna­leźć swo­ją „Gre­cję”.
Spek­takl wyre­ży­se­ro­wał Jerzy Cza­pliń­ski, w rolę Shir­ley wcie­li się Boże­na Krawczyńska.
Zapra­sza­my
23.03.2018 r. (Pią­tek) godz.19.00
„Shir­ley Valen­ti­ne” mono­dram Boże­ny Krawczyńskiej
sala wido­wi­sko­wa Zespo­łu Szkół Nr 1 w Alek­san­dro­wie Łódzkim
ul. Waryń­skie­go 22/26
wej­ściów­ki po 10 zł do kupie­nia w biblio­te­ce (pl. Kościusz­ki 12)